Payback #480 Diesel Chock

  • 220 kr

#480 Diesel Chock från Payback är ett mycket högkoncentrerat dieseladditiv som förhindrar bakterietillväxt i diesel och dödar befintliga bakterier (mikroorganis#480 Diesel Chock från Payback är ett mycket högkoncentrerat dieseladditiv som förhindrar bakterietillväxt i diesel och dödar befintliga bakterier (mikroorganismer) i dieseltankar inom 24 timmar.

Bakterier

I dieseltankar bildas kondensvatten vid temperaturväxlingar och tillväxt av bakterier kan uppstå. Behandlas inte dieseln, ökar tillväxten snabbt och täpper till filter, pumpar och bränsleledningar vilket gör att stillestånd är nära förestående.

Skadliga syror

Bakterier avger organiska syror som ger korrosionsskador i hela dieselsystemet vilket kan leda till höga kostnader.

Eliminerar bakterier

Diesel Chock förhindrar all bakteriell tillväxt i diesel vid normal dosering. Vid kraftigt infekterade tankar med stor population ökas doseringen. Detta dödar alla bakterier så att de kan avlägsnas ur systemet genom dränering av tanken.

Före användning

Avlägsna om möjligt eventuellt vatten och slam ur tanken före behandling. Dosera rätt mängd efter tankens totalvolym och fyll upp tanken med minimum 65% helst full med ny diesel. Verkningstid i 24 timmar, stillastående eller i bruk.

Bruksanvisning

  1. Dränera med fördel tanken från vatten.
  2. Dosera rätt mängd och tanka fullt.
  3. Verkningstid 24 timmar.
  4. Dränera hela tanken från slam, men ej ett krav.
  5. Dränerad diesel kan återanvändas när slam och beläggningar sjunkit till botten, använd ej bottenskiktet.

Dränera tanken

Varför man bör dränera tanken efter behandlingen är för att avlägsna slam samt eventuellt vatten. All diesel som dränerats ut kan återanvändas när slammet sjunkit till botten.

Dosering

  • Kraftigt infekterade tankar: 1:1000 = 100 ml till 100 liter diesel.
  • Risk för bakterietillväxt eller diesel av okänd kvalitet: 1:4000 = 100 ml till 400 liter diesel.

Efterbehandling

För att eliminera framtida tillväxt bör #460 Dieseloptimerare tillsättas i dieseln vilket även ger andra fördelar.